บทบาทและหน้าที่ของตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล อาชีพเฉพาะทางรายได้ดี

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางด้านอุสาหกรรม กำลังมีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทำให้ตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล เป็นที่ต้องการในตลาดหางานจำนวนมาก การซ่อมบำรุงที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนโดยไม่มีการวางแผนหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า จะสามารถทำงานภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือบริบทที่ใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งคงจะเป็นที่คุ้นเคยกันดีหรืออาจจะเป็นงานหลักของหน่วยงานซ่อมบำรุงของท่านก็ได้ เป็นงานที่สร้างความเสียหายให้กับบริษัท ถ้าหากทำการบำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้อย่างถูกต้องแล้วจะทำให้สามารถยกระดับความเชื่อถือได้ของสินทรัพย์ โรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมทั้งความพร้อมใช้และที่สำคัญค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาจะมีประสิทธิภาพสูง เมื่อเครื่องจักรเกิดเสียหายหรือหยุดการทำงานขึ้นมาแบบกระทันหัน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล การบำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้ช่วยให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จ ขณะนี้ตามชื่อเรียกก็สื่อความหมาย เป็นกระบวนการที่กำหนดว่าต้องทำอะไรบ้างจึงจะมั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ ในการกำหนดแผนงานบำรุงรักษาที่น้อยที่สุดแต่มีความปลอดภัยสูงในการใช้งานสินทรัพย์ คือการซ่อมย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิตของโรงงานเป็นอย่างมาก หน้าที่และมาตรฐานสมรรถนะของสินทรัพย์ภายใต้สภาวะแวดล้อมการใช้งานปัจจุบัน และเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไปยังหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นในการบริหารระบบงานซ่อมบำรุง การที่ไม่สามารถทำตามหน้าที่นั้นจะเป็นไปอย่างไร อะไรคือสาเหตุที่จะทำให้เกิดการล้มเหลวของหน้าที่ จึงมุ่งเน้นที่จะลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดของเครื่องจักรแบบฉุกเฉินการใช้โปรแกรมก็เช่นเดียวกัน

บทบาทการทำงานของ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล

1. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล วิเคราะห์ปัญหา ความคุ้มค่าของสิ่งที่ลงทุนกับผลประโยชน์ที่ได้รับคืนมาบางทีแล้วดูจะไม่คุ้มค่า การบำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้เป็นกรอบการทำงานทางวิศวกรรมที่จะนำมาใช้ช่วยในการกำหนดแผนการบำรุงรักษาสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ในสายตาหรือมุมมอง การจัดการด้านการซ่อมบำรุง โดยที่การบำรุงรักษาจะเริ่มจากการกำหนดหน้าที่ของสินทรัพย์ตามความต้องการของผู้ใช้งานสินทรัพย์ภายใต้สภาวะแวดล้อมในการใช้งาน ควรจะมีมุมมองให้ครบทุกด้าน ข้อมูลที่รับจากใบแจ้งซ่อม จะเป็นข้อมูลที่ผู้แจ้งซ่อมแจ้งเข้ามาในการแจ้งซ่อมนั้นจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผู้ใช้เครื่องจักร กระบวนการที่สองจะเป็นการกำหนดการล้มเหลวของหน้าที่ กระบวนการที่สามจะกำหนดรูปแบบความเสียหาย กระบวนการที่สี่จะเป็นการกำหนดผลของความเสียหาย การแจ้งซ่อมนั้นตรงตามจุดที่เกิดปัญหาหรือมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด

2. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล หาวิธีการแก้ไข ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักร ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการที่หนึ่งถึงกระบวนการที่สี่จะถูกบันทึกไว้ในตารางข้อมูลการบำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้ ข้อมูลความแตกต่างระหว่างการแจ้งงานเข้ามากับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับเครื่องจักร จะถูกนำมาประมวณผลเพื่อให้เข้าใจสภาวะ สามารถแยกแยะและกำหนดลักษณะของปัญหาดังกล่าวได้ กระบวนการที่ห้าจะเป็นการประเมินผลพวงความเสียหายที่เกิดขึ้น กระบวนการที่หกจะเป็นการกำหนดการทำงานเชิงรุก ซึ่งเมื่อสามารถทำการแยกแยะและกำหนดลักษณะของปัญหาแล้ว กระบวนการที่เจ็ดซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายจะเป็นการกำหนดการทำงานเพิกเฉย จะต้องทำการจัดเตรียมการ Training หรือให้ความรู้ ในกระบวนการที่ห้าถึงกระบวนการสุดท้ายจะมีการใช้แผนผังการตัดสินใจการบำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อลักษณะการทำงานของเครื่องจักร

3. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล จำแนกสาเหตุ ซึ่งงานในลักษณะดังกล่าวหลายๆ แห่งได้นำระบบ การบำรุงรักษาด้วยตัวเอง โดยข้อมูลที่ได้จากกระบวนการที่ห้าถึงกระบวนการสุดท้ายจะถูกบันทึกไว้ในตารางการตัดสินใจการบำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้ การเรียนรู้หนึ่งประเด็น ซึ่งประสิทธิภาพของงาน จะวัดได้จากความรู้ความเข้าใจในการแจ้งซ่อมของ operator ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มความสามารถในการจัดการ BM ด้วยความพร้อมอีกทางหนึ่ง หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการรวบรวมกลุ่มงานที่ทำเพียงครั้งเดียวและงานบำรุงรักษา ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการนำแผนงานที่ได้ไปปฏิบัติ นอกเหนือจากการบันทึกผลหลังการซ่อม ค่าใช้จ่ายในการซ่อม ค่าแรงงานและอะไหล่ที่เปลี่ยน  สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ การระบุสาเหตุการเสีย และระบุวิธีการแก้ไข ควรจัดให้มีการทบทวนการบำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรเพื่อยกระดับความสมบูรณ์ของกระบวนการการบำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้

4. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล บันทึกและสรุปผล ของปัญหาและการแก้ปัญหา ข้อมูลของการบันทึกผลการซ่อม สาเหตุการเสีย และวิธีการแก้ไข จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ ผู้เชี่ยวชาญสามารถวิเคราะห์ถึงความแม่นยำในการซ่อม ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม อะไหล่ที่ใช้ รวมทั้งจำแนกสาเหตุและวิธีการแก้ไข มาทำการจัดสร้างเป็น หลังจากนั้นได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อกำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องบินจนกระทั่งประสบความสำเร็จด้วยหลักการของการบำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้ มาตราฐานการซ่อมของหน่วยงานวิศวกรรม ซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันไม่ใช่เทคนิคที่ถูกต้องที่จะนำมาใช้จัดการความเสียหายของสินทรัพย์เพราะว่าการเสียหายเกือบทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์กับอายุ มาตราฐานการซ่อมจะต้องถูกถ่ายทอดในหน่วยงานวิศวกรรม ซ่อมบำรุง ทำให้เรามีความเข้าใจถึงพื้นฐานเทคนิคงานบำรุงรักษาว่ามีสี่เทคนิคด้วยกัน แต่ละเทคนิคมีความสำคัญและมีความเหมาะสมที่จะจัดการความเสียหายบางรูปแบบ